•  

  ភាពយន្តស្តីពីកេរដំណែល

  LEGACY FILM LAB

  កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងកម្ពុជា

  A contest for young Cambodian filmmakers

 • TRAILER

 • កម្មវិធីភាពយន្តស្តីពីកេរដំណែល សូមលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករភាពយន្តជំនាន់​ក្រោយ​​របស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលរួមសិក្សាអំពីអតីតកាលរបស់ប្រទេសមួយនេះ ដើម្បីស្វែង​យល់ឲ្យ​បានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ពីបច្ចុប្បន្នភាព។ មានសៀវភៅ និងអត្ថបទជាច្រើន ត្រូវ​បាន​ចង​ក្រងឡើងជាឯកសារស្តីពីខ្មែរក្រហមនិងកិច្ចដំណើរការ​នីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីនៅ​សាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម ក៏ប៉ុន្តែ ​ឯកសារទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបាន សរសេរ​ដោយអ្នកសង្កេតការណ៍​ជា​ជន​បរទេស។ ចុះ! តើសំឡេងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅឯណាទៅ?

  កម្មវិធីភាពយន្តស្តីពីកេរ​ដំណែល ផ្តល់ឲ្យឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជា ដើម្បីប្រាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងគំនិតយោបល់របស់ពួកគេទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ដោយសំឡេងរបស់ពួកគេផ្ទាល់។

   

  The Legacy Film Lab seeks to encourage Cambodia’s next-generation filmmakers to engage with the country’s past in an effort to better understand the present. So many articles and books have been written about the Khmer Rouge, and about the legal proceedings at the Khmer Rouge Tribunal, but these are often by foreign observers. Where are the Cambodian voices? The Legacy Film Lab gives Cambodian youth the opportunity to tell the history of their country and their thoughts on the Khmer Rouge Trials in their own words.
   

 • PARTICIPANTS

  These four young filmmakers had a chance to have their short film produced with the team of Khmer Mekong Films

  Prum Sreileak

  "Pieces of Glass"

  Sor Virakdara

  "The Healing"

  Svay Limeng

  "Short Hair Woman"

  Seng Reaksmey

  "Unforgettable"

 • FILMS

 • Watch the films

  Pieces of Glass

  Written and Directed by Prum Sreileak

  Short Hair Woman

  Written and Directed by Svay Leemeng

  The Healing

  Written and directed by Sor Virakdara

  Unforgettable

  Written and directed by Seng Reaksmey

 • ORGANISERS

  The Legacy Film Lab is sponsored by the British Embassy in Phnom Penh.

  KMF provided mentorship in filmmaking and produced the winning projects.

  The Handa Center provided support for legal and historical questions.

 • CONTACT

  email@cambodiafilms.com

  +855 (0) 23222165

  facebook